Mýty a realita rodinnej mediácie 2017-10-07T10:32:38+00:00

Mýty a realita rodinnej mediácie

Vzhľadom na to, že sa mne a mojím kolegom už niekoľkokrát stalo, že jeden z partnerov odmietol mediáciu z dôvodov nepravdivých informácii o mediácii, ktoré im poskytli advokáti, uvádzame niektoré z nich. Dáme im názov mýty, pretože to znie lepšie ako zavadzajúce klamstvá.

Mýtus: Rodinná mediácia je o riešení našich manželských konfliktov a mediátor nás bude odhovárať od rozvodu.

Fakt: Rodinná mediácia je prostriedkom na riešenie konfliktov (opatrovanie dieťaťa, výživné, rozdelenie majetku atď.) v kontexte ukončenia manželstva. Nie je to proces riešenia osobných problémov; mediátor nie je manželský terapeut a jeho cieľom nie je zosúladiť strany, aby sa zabránilo rozvodu. Avšak v zriedkavých prípadoch sa stáva, že si strany nájdu cestu k sebe po niekoľkých mediačných stretnutiach.

Mýtus: Nemáme žiadne dieťa, chceme rozdeliť majetok,takže je lepšie, keď zoberiem advokáta, pretože mediácia sa v takomto prípade nevyplatí.
Fakt: Rodinný právnik účtuje priemerne 70-150 Eur za hodinu (zdroj: skúsenosť). Náklady sa zvyšujú rýchlo, keď sa manželia nevedia dohodnúť. Mediátor má taxu cca 35 Eur za hodinu pri vysporiadaní BSM. Záleží na koľkých stretnutiach sa dohodnete, z praxe vieme, že dohoda vzniká po 2-3 stretnutiach. Ako bonus po dohode Vám zostanú dobré vzťahy s bývalým partnerom.

 

Mýtus: Moja manželka a ja môžeme ísť do mediácie len vtedy, keď spolu dobre vychádzame. Ak nie, musíme si každý vziať právnika.

Fakt: Pár musí byť ochotný súhlasiť a mať túžbu dosiahnuť dohodu. To neznamená, že sa stotožňujú a vo všetkom majú rovnaký názor. Rodinná mediácia sa používa na diskusiu o potrebách každého z manželov a detí, s cieľom dosiahnuť spravodlivé a úctivé porozumenie všetkých členov rodiny. Normálne by sa mala mediácia rodiny uskutočňovať v atmosfére spolupráce a harmónie, najmä prostredníctvom prítomnosti tretej osoby: mediátora. Konfrontácia a verbálne útoky nemajú miesto v takomto procese riešenia konfliktov. Emócie a dynamiku páru, ktoré by mohli narušiť atmosféru mediačného stretnutia má pod kontrolou mediátor.

Mýtus: Rodinný mediátor počúva obidve strany a potom sa rozhodne.
Fakt: Mediátor nerobí žiadne rozhodnutie za pár a nedá mu žiadnu radu. Mediátor usmerňuje manželov v ich prístupe a diskusii a zabezpečuje, aby boli vypočuté všetky záujmy. Musí zostať neutrálny a nestranný po celý čas. Mediátor je v skutočnosti sprievodcom páru a umožňuje im, aby zvážili rôzne scenáre. Jeho úlohou je umožniť otvorenú komunikáciu medzi stranami, pokiaľ ide o ich potreby a očakávania.

Mýtus: Ak sa rozhodnem ukončiť mediáciu, pretože sme sa nedohodli, súd bude konať v môj neprospech.
Fakt: Mediácia je dobrovoľný a dôverný proces. Každá osoba sa môže kedykoľvek rozhodnúť o pozastavení alebo ukončení mediácie bez následkov.

Mýtus: Rodinná mediácia nefungovala pre mňa a pre môjho manžela, pretože nie je schopný komunikovať a nechce spolupracovať. Teraz máme každý právnika, ale obávam sa, že môj bývalý manžel použije proti mne argumenty, ktoré sme riešili v mediácii.
Fakt: Je dôležité vedieť, že mediačné stretnutia sú dôverné a ich obsah nemožno použiť ako dôkaz pred súdom.

Na záver:
Počas mediácie môžete diskutovať nielen o majetku. Hovoriť môžete o tom, čo chcete pre dobro Vás a vašich detí. Rodičia na mediačných stretnutiach často diskutujú o najlepších záujmoch detí. Okrem toho mediátor vždy zabezpečuje zohľadnenie potrieb detí. Mediácia, na rozdiel od striktného súdneho procesu, berie ohľad aj na emocionálne prežívanie tak závažných životných okamžikov manželského páru a detí. Rodičia môžu diskutovať o reakciách svojich detí na ich odlúčenie, o príchode nového manžela do života rodiča atď.
Po ukončení mediácie a dosiahnutí dohody o diskutovaných otázkach mediátor vypracuje dokument „Dohoda o mediácii“. Tento dokument obsahuje úpravu práv a povinnosti manželov v jednotlivých bodoch dohodnutých stranami: starostlivosť o deti, právo styku s deťmi, zdieľanie rodinného majetku atď.
Účinky dohody o mediácii
(1) Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.
(2) Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch
a) spísaná vo forme notárskej zápisnice,
b) schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.