VYUŽITIE MEDIÁCIE V PRAXI

/VYUŽITIE MEDIÁCIE V PRAXI
VYUŽITIE MEDIÁCIE V PRAXI 2017-02-24T14:28:43+00:00

Rodinný spor

Spory súvisiace s rozvodom, rozchodom a rodičovstvom (vyživovacia povinnosť, starostlivosť o dieťa, úprava styku s dieťaťom), spory medzi rodinnými príslušníkmi, spory týkajúce sa spôsobu výchovy detí, generačné konflikty a i.

Susedský spor

Poškodzovanie cudzieho majetku, domáce zvieratá, zvýšený hluk, rušenie nočného pokoja, parkovanie.

Občiansky spor

Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva, dedičské spory, vlastnícke a spoluvlastnícke vzťahy a i.

Obchodný spor

Obchodný spor

Spory medzi podnikateľskými subjektmi, spory vyplývajúce zo zmlúv obchodného charakteru, vnútropodnikový konflikt a i.

Pracovný spor

Spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom, spory v kolektíve, personálne otázky a i.

Mediáciu je možné využiť aj počas prebiehajúceho súdneho konania.

Podľa § 11 ods. 7 zákona o súdnych poplatkoch, ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku prvého pojednávania vo veci samej, vráti súd žalobcovi 90 % zo zaplateného súdneho poplatku. Ak konanie skončí schválením súdneho zmieru po začatí prvého pojednávania, v takomto prípade súd vráti žalobcovi 50 % zo súdneho poplatku.